برچسب: بست ریلی گرمایش از کف

ریل گرمایش از کف ریل گرمایش از کف در اجرای سیستم لوله کشی گرمایش از کف استفاده می شود که ، رعایت فاصله میان لوله های اجرا شده، که ممکن است در قسمت های مختلف مدار، با یکدیگر نیز متفاوت باشند؛ بسیار حائز اهمیت است. رعایت فاصلۀ دقیق میان لوله ها و اجرای نقشه با […]