برچسب: بال ولو برنجی گاز

شیر گازی ۱ اینچ شیر گازی ۱ اینچ Ball Valve ها شیرهای ساده قطع و وصل هستند که از یک قطعه توپی شکل برای متوقف کردن و راه اندازی دبی سیال در پایین دست شیر استفاده می شود. با چرخش ساقه شیر به سمت موقعیت باز شدن توپی چرخیده و سوراخی که در وسط آن […]