برچسب: آموزش لوله کشی گرمایش از کف

لوله گرمایش از کف به علت مقاومت این لوله ها در برابر فشار و ترک خوردگی ، در لوله گرمایش از کف . سردخانه ، سیستمهای مولد سرما و نیز سیستم های نوین سرمایش را از کف و… استفاده می گردد. این لوله به علت کارکرد بلند مدت در دمای ۹۰٫ درجه ی سلسیوس در […]