آبیاری قطره ای کشاورزی

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن آبیاری قطره ای شرکت پلی رود اتصال

اتصالات پلی اتیلن آبیاری قطره ای طرز كار كلی اتصالات پلی اتیلن آبیاری قطره ای :  در آبیاری قطره ای آب از يك شبكه لوله كم فشار به صورت يك الگوي از قبل تعيين شده ، پخش مي گردد. وسيله خروج آب به خاك » قطره چكان « نام دارد . قطره چكانها از طريق يك نازل باريك يا مسير جريان طويل ، فشار ...