برچسب: آبیاری قطره ای زمین شیب درا

اتصالات پلی اتیلن آبیاری قطره ای طرز كار كلی اتصالات پلی اتیلن آبیاری قطره ای :  در آبیاری قطره ای آب از يك شبكه لوله كم فشار به صورت يك الگوي از قبل تعيين شده ، پخش مي گردد. وسيله خروج آب به خاك » قطره چكان « نام دارد . قطره چكانها از طريق […]