اتصالات پلی اتیلن آبیاری قطره ای

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن آبیاری قطره ای شرکت پلی رود اتصال

اتصالات پلی اتیلن آبیاری قطره ای اتصالات پلی اتیلن آبیاری قطره ای پلی رود اتصال طرز كار كلی سيستم آبیاری قطره ای:   در آبیاری قطره ای آب از يك شبكه لوله كم فشار به صورت يك الگوي از قبل تعيين شده ، پخش مي گردد .وسيله خروج آب به خاك » قطره چكان « نام دارد . قطره چكانها از طريق يك ...